Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 5/2013

28. 5. 2013

 PRŮBĚH  JEDNÁNÍ

 Úvod

Členové  byli předem seznámeni s programem  výroční členské schůze samosprávy bloku 1207 včetně upozornění na znění článku 83 Stanov SBD  a měli možnost podat připomínky a návrhy k tomuto programu.

Výroční členská schůze byla svolána na 18.00 hodin a byla zahájena  v 18.15 hodin. 

Předseda samosprávy seznámil přítomné s podrobným zněním programu a vyzval přítomné, zda mají k programu připomínky. Připomínky nebyly  vzneseny.

 K bodu 1 (činnost výboru samosprávy)

Výbor pravidelně projednává události týkající se bloku, a to opakovaně - vady z revitalizace, provádění drobných oprav, ochranu majetku (vniknutí cizích osob do sklepních prostor a oznamování tohoto narušení městské policii), chod nového výtahu,...

S chodem výtahu byly zpočátku občas problémy, v současné době probíhá provoz bez problémů.

K bodu 2 (nutné opravy a údržba bloku)

Po revitalizaci se provádí běžná údržba domu. Další, co do rozsahu a finančního zatížení, větší opravou bude nová elektroinstalace ve společných prostorách a bytech. Je ke zvážení, jak se bude oprava financovat.  Výhledově bude potřeba vyměnit vchodové dveře, které rezavějí. 

 K bodu 3 (reklamace po revitalizaci bloku)

Reklamace byla SBD předána externím právníkům. Firma neuznává uplatňované vady, bude zřejmě potřeba učinit podání k soudu. K tomuto je nutné provést kontrolu všech bytů ( i  těch, kterých nájemníci vady nenahlásili) nezávislým znalcem z oboru stavebnictví. Tento provede soupis nalezených vad.

Nejhůř dopadlo provedení opravy střechy.

V diskusi k danému tématu nájemníci vyjádřili údiv, že se vše provádí na poslední chvíli, když podání členů družstva prostřednictvím samosprávy, že oprava domu vykazuje vady, byla prokazatelně podávána ředitelce SBD, technickému a ekonomickému náměstkovi SBD a také kontrolní komisi již v roce 2008! Poté se družstevníci opakovaně vadami zabývali na schůzích. Zápisy ze schůzí jsou zřejmě pouze zakládány.   

Samospráva požadovala v roce 2008 dodržení smlouvy a neproplacení 20 % z ceny díla do doby bezvadného dokončení díla. Toto se však nastalo. Také požadavku na neproplacení faktury technickému dozoru, který neplnil svou úlohu, což družstevníci také doložili, nebylo vyhověno.

Vlastníkem domu je SBD Vítkovice, takže za nakládání se svým vlastnictvím – majetkem odpovídá SBD, je však potřeba si uvědomit, že jde o zvláštní formu vlastnictví a odpovědnosti, když veškeré opravy nehradí družstvo z „nějakých“ svých fondů, ale jsou hrazeny družstevníky. Vedení SBD tedy „rozdává“ peníze družstevníků.     

 K bodu 4 (informace ze semináře předsedů samospráv ze dne 18. 4. 2013)

Předseda samosprávy informoval zejména

-          o vyúčtování služeb

-          o splacení anuity v roce 2014

-          o účinnosti nového občanského zákoníku a dalších předpisů a v této souvislosti o přípravě nových vnitřních předpisů družstva

-          o termínech konání shromáždění SBD (10.6.2013 a prosinec 2013) 

-          o elektronických hlášenkách oprav

 K bodu 5 (zpráva delegáta ze Shromáždění delegátů SBD Vítkovice)

Významné části jednání:

 Zpráva o činnosti družstva od minulého Shromáždění

Zprávu o činnosti SBD přednesl místopředseda představenstva Ing. Klímek a týkala se zejména:

Zamyšlení nad vývojem bytového družstevnictví v souvislosti s přijetím zákona č. 78/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oba účinné od 1.1.2014

Podání informace o zasedáních představenstva, kontrolní komise

Podání informace o opravách a modernizaci bytových domů

 Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise pan Ivo Míček

Vymezil předpisy (obchodní zákoník, Stanovy SBD) podle nichž činnost komise probíhá. Upozornil, že kontrolní komise nemůže šetřit stížnosti nečlenů SBD. Z jednání komise a prošetřování stížností vyplynuly pro členy komise následující obecné závěry – členové SBD jsou nedostatečně informováni o činnosti SBD a jednáních, která probíhají, členové SBD neznají stanovy družstva,….

Kontrolní komise také upozornila vedení SBD na nutnost sledování předávání stavebních prací, na nutnost sledování záručních lhůt a sledování průběhu reklamačního řízení.

 

Stanovisko samosprávy bloku 1207:

S tímto nelze než souhlasit, na druhé straně je s podivem, že stanovisko přichází až v květnu roku 2012 vztaženo k podáním samosprávy bloku 1207 z  roku 2008 a k následné „aktivitě“ SBD z pohledu reklamace díla.  

 

 

Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2011

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011

Zprávu o výsledcích hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku přednesl obchodně ekonomický náměstek Ing. Beník.

SBD  vykázalo za rok 2011 zisk ve výši 5 mil. Kč. Družstvo důsledně uplatňuje zásadu neziskovosti v oblasti hospodaření s byty, to znamená, že zisk byl vytvořen zejména pronájmem nebytových prostor.

Uvěrová angažovanost SBD, tj. podíl nezaplacených zůstatků cizích finančních zdrojů na krytí hmotného majetku družstva činí 36%.  SBD stanovilo v minulých letech maximální výši úvěrové angažovanosti družstva na 50%. Z uvedeného vyplývá, že rekonstrukce domů mohou v roce 2012 pokračovat. 

Vzhledem k tomu, že s účinností od 1.1.2011 byla zrušena vyhláška 85/1997 Sb. o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě, upravuje se způsob stanovení nájemného vnitřním předpisem s vazbou na Stanovy SBD.

Nové vnitřní předpisy jsou umístěny na internetových stránkách SBD (www.sbd-vitkovice.cz).

Dlužné nájemné – průměrný dluh spočítaný na bytové jednotky ve vlastnictví SBD je 487,- Kč. Právní oddělení SBD s nedoplatky pracuje a podává návrhy na soudní vystěhování, podává žaloby na nájemné a  na vyúčtování služeb, uzavírá mimosoudní dohody s dlužníky, podává návrhy na exekuci a žaloby na vystěhování bytů.

 

K bodu 6 (volba delegáta - náhradníka na Shromáždění delegátů 10. 6. 2013 a prosinec 2013)

Návrh členů:

Delegát: Yvetta Dostálová 

Náhradník: Štefan Chvalník

 

K bodu 7  (ukončení členství ve výboru samosprávy pí. Butkovské)

Paní Eva Butkovská žádá o ukončení členství ve výboru samosprávy.

 

 

 

 

 

K bodu 8 (skladování věcí ve sklepních prostorech)

Na výroční schůzi v květnu 2012 žádal předseda samosprávy nájemníky o vyklizení společných prostor ve sklepě, a to do tří týdnů od vyvěšení  zápisu ze schůze.

Pokud se tak nestane, bude na základě záznamů z kamerového systému vyvěšen seznam bytů, jejichž nájemníci věci ve společných sklepních prostorách umístili, vzhledem k tomu, že tato činnost je v rozporu s bezpečnostními předpisy,  bude seznam s DVD předán také SBD Vítkovice.     

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech k vyklizení nedošlo, bude postup následující:

Pokud nedojde k vyklizení společných prostor vlastníky odložených věcí do 15.6.2013, budou věci ze společných prostor vyneseny do přistaveného velkokapacitního kontejneru a odvezeny.

 

K bodu 9 (školení o požární ochraně)

Bylo provedeno školení požární ochrany.

 

K bodu 10 (diskuse)

Nájemníci diskutovali zejména

-          o vadách z revitalizace

-          o ukládání kol ve společných prostorách

-          o opravě elektroinstalace

 

K bodu 11 (usnesení)

 

A.    Kontrola usnesení ze schůze z 15.května 2012

Nájemníci bloku 1207 schválili provedení výměny výtahu společností LIFTCOMP.

Výměna byla provedena v 2. pololetí roku 2012

 Nájemníci požadují po odpovědných zaměstnancích SBD Vítkovice konkrétní informaci  o postupu reklamačního řízení.  

Po několika urgencích obdržel předseda samosprávy e-mail o předání věci externím právníkům.

 Nájemníci požadují informace k následujícím bodům diskuse:

 - souhlas sousedů pokud nájemník svůj byt dále pronajme

nemáme informaci

 - kontrola počtu osob v bytech

nemáme informaci

Nájemníci upozorňují vedení SBD Vítkovice, že je potřeba zajistit provedení změny bydliště u bývalého nájemníka pana Kaliny.

nemáme informaci

 

Z kontroly usnesení a reklamačního řízení nabyli družstevníci dojem, že se se zápisy z výroční členské schůze dále nepracuje, pouze se zakládají. 

  Usnesení ze schůze z 14.5.2013

Nájemníci schválili delegáta (Yvetta Dostálová) a náhradníka delegáta (Štefan Chvalník)  na Shromáždění delegátů, která se konají dne 10.6.2013 a v prosinci 2013.

 Členská schůze souhlasí s ukončením členství paní Evy Butkovské ve výboru samosprávy.

 Členská schůze souhlasí s likvidací odpadu ve společných prostorách domu. 

 

 Zapsala  : Yvetta   Dostálová                                                      Štefan Chvalník

                                                                                               Předseda samosprávy     

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář